ພາສາລາວ

ໂປດຊາບ:  ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ.  ໂທຣ 1-800-257-8563 (TTY:  1-800-735-2942).

ةیبرعلا

مقر) 1-800-257-8563 مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم .( 1-800-735-2942:مكبلاو مصلا فتاھ

Deutsch

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer:  1-800-257-8563 (TTY:  1-800-735-2942).

Српско-хрватски

OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.  Nazovite 1-800-257-8563 (TTY – Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom:  1-800-735-2942).

Tiếng Việt

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-257-8563 (TTY:  1-800-735-2942).

简体中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-257-8563 (TTY:  1‑800-735-2942).

Español

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-257-8563 (TTY:  1-800-735-2942).

Health IT Enhancement and Quality Metrics Planning


Iowa recognizes the need to create a framework to support the move from volume to value, as well as the need to establish information management protocols. Iowa’s goal during Award Year 3 of SIM is to plan, develop, and implement the necessary technology and infrastructure to promote the exchange of information to improve service delivery.

Pages