ພາສາລາວ

ໂປດຊາບ:  ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ.  ໂທຣ 1-800-257-8563 (TTY:  1-800-735-2942).