Pennsylfaanisch Deitsch

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch.  Ruf selli Nummer uff:  Call 1‑800‑257‑8563 (TTY:  1-800-735-2942).