ةیبرعلا

مقر) 1-800-257-8563 مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم .( 1-800-735-2942:مكبلاو مصلا فتاھ

Deutsch

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer:  1-800-257-8563 (TTY:  1-800-735-2942).

Српско-хрватски

OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.  Nazovite 1-800-257-8563 (TTY – Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom:  1-800-735-2942).

Tiếng Việt

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-257-8563 (TTY:  1-800-735-2942).

简体中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-257-8563 (TTY:  1‑800-735-2942).

Español

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-257-8563 (TTY:  1-800-735-2942).

Health IT Enhancement and Quality Metrics Planning


Iowa recognizes the need to create a framework to support the move from volume to value, as well as the need to establish information management protocols. Iowa’s goal during Award Year 3 of SIM is to plan, develop, and implement the necessary technology and infrastructure to promote the exchange of information to improve service delivery.

Social Determinants of Health


Iowa’s SIM project proposes implementation of a core substructure that will expand the capacity for providers, health systems, public health agencies, statewide organizations, and communities to collectively promote interventions being piloted by the Community Care teams and other stakeholders that will minimize the impact of the social determinants on health (SDH).

Pages